Archive for March, 2010

انتظار بیهوده

Posted in My Notes & یادداشت های من, Uncategorized on March 16, 2010 by ramin20r

هر چه  بارون  زد  نشستم  کنارم   نیومد

خاک  من  گل  شد  شکستم  کنارم  نیومد

چشمهام  و  به  عشق  رویا  بستم

گونه هام  دریایی  شد  بازم  نیومد

توی غمگینی  مستی  خیلی  هواشو  کرده  بودم

سرم  و  زدم   تو دیوار  هر کاری  کردم  نیومد

لعنت  و  نفرین   خسته ام  از  تموم  زندگی

خدا  می دید  چی میکشم  صداش  در  نیومد

در میان  خاطره  رفتم  به هرجا  که  می شد

کوچه کوچ  دلم   تنهاست  هیچ کس   نیومد

Ramin Rahnama

Advertisements

اشک های من جاری شد دوباره

Posted in My Notes & یادداشت های من, Uncategorized on March 3, 2010 by ramin20r

اشکهای من  چه  جاری شد  دوباره

نگاه  پنجره  چه  خالی  شد  دوباره

دوباره   تکرار  غلطسازم

…همین  شد  شعر  آوازم

باید   تکه های  عشق  و  بردارم

بازم  به  خاطره  حرفامو  بسپارم

کنج    دیوار   جاشم    دوباره

…برم  گمشم  که  پیدا شم  دوباره

چه کنم  دست  من  نیست  عادتم  گیره

…نبودش  حالم رو  می گیره

چه  کنم   من   از  قصه  جا ماندم

…غصه ها  بگید  کجا  ماندم

Ramin rahnama

تولدم مبارک نیست

Posted in My Notes & یادداشت های من, Uncategorized on March 2, 2010 by ramin20r

تولدم  را  تسلیت  می گویم

تولدم   مبارک   نیست

شمع های  بیست و سومین  سال  زندگیم  نیز  خاموش  شد

در  چنین  روزی  به  جرمی  که  نمی دانم  به  زندان  محکوم  شدم

من   نیز   با   گریه   پا   به   این   زندان   گذاشتم

می دانم  که  روزی  با  خنده ای  تلخ  آزاد  خواهم  شد

حال  اگر  مبارک  این  است  شروع  مرگ  باره های  زندگیم  مبارک

Ramin Rahnama